NB Ventilation leverer aggregater færdigbygget med komplet Danfoss ECL Comfort ventilation automatiksystem, konfigureret og testkørt før afsendelse fra fabrikken med medfølgende el-dokumentation.

Styring med regulatoren, som også bruges til en lang række andre applikationer mht. til varme og komfortstyring, muliggør, at systemet er ligeså tilgængeligt og brugervenligt som styringen af ens varmesystem i hjemmet. Betjening og overvågning kan foretages fra hvor som helst i verden via Danfoss ECL portalen på internettet.

Betjening

Aggregatet kan betjenes fra regulatorens eget display i styretavlen eller fra et eksternt display, der monteres, hvor det ønskes.

Fra displayet kan man indstille alle aspekter af aggregatet og overvåge værdier for bl.a. temperatur, tryk og virkningsgrad. Indstillinger for reguleringen kan justeres i realtid. Sprog i display kan indstilles til bl.a. dansk, norsk og engelsk.

Det er muligt at fastlåse regulatorens indstillinger ved at tage applikationsnøglen ud af regulatoren. Efter 20 minutter vil man ikke kunne ændre indstillinger på den, før nøglen igen er sat i.

Hvis ECL regulatoren kobles til internettet, kan den sættes op til at fjernstyres over Danfoss ECL Portalen, så den kan betjenes fra hvor som helst i verden. På ECL Portalen vises en oversigt over status for alle dele af aggregatet, og hver enkelt del af reguleringen kan indstilles.

Kommunikation

Aggregatet kan kommunikere med og styres af eksisterende automatik, som kommunikerer med modbus. Der kan tilkobles modbus enten på klemmer i styretavlen eller modbus over TCP/IP netværk. Der er desuden digital indgang til driftsignal til aggregatet foruden forlænget drift. Aggregatet kan også køre som en selvstændig styring uafhængigt af andet automatik.

Drift

Ved opstart af aggregatet vil følgende ske:

 1. Friskluft spjæld og udsugnings spjæld åbnes.
 2. Cirkulationspumpe aktiveres og kører efter behov.
 3. Ventilatorer startes.
 4. Diverse reguleringer frigives.

Under opstart undertrykkes relevante alarmer.

Aggregatet kan skifte mellem forskellige driftsformer med hver deres indstillinger for regulering af aggregatet:

 • Manuel drift: Reguleringer er deaktiveret, og man kan selv indstille, hvor meget der skal være åbnet op for de forskellige komponenter.
 • Komfortdrift: Aggregatet regulerer efter komfort temp.
 • Sparedrift: Aggregatet regulerer efter spare temp.
 • Frost: Aggregatet er stoppet og vil kun køre for at undgå frost i varmeflade.
 • Auto: Aggregatet skifter mellem komfortdrift og sparedrift ud fra en tidsplan, som man selv kan indstille. Tidsplanen kan indstilles for hver enkelt dag i ugen, og for hver dag kan man indstille op til tre tidsperioder.

Der kan indstilles op til fire ferieperioder fra en bestemt dato til en anden, hvor aggregatet kan være stoppet.

Uret skifter automatisk mellem sommer- og vintertid.

Ekstern styring via digital signal

Regulatoren kan indstilles til at bruge en indgang til driftsignal. Når den er aktiveret vil den få aggregatet til at starte og køre driftsformen indstillet.
Derudover kan en digital indgang også indstilles med forlænget drift. Hvis den aktiveres, vil aggregatet køre i et indstilleligt stykke tid efter aktivering. Det kan f.eks bruges til startsignal fra en trykknap eller PIR-sensor.

Recirkulation

Aggregatet kan indstilles til at køre recirkulation inden for bestemte perioder i tidsplanen. Når rumtemperaturen falder under indstillet temp, vil indblæsningsventilatoren starte, og  varmefladen genopvarmer indeluften (aggregatet skal bestilles for recirkulation).

Disponibel udgang med egen tidsplan

En relæudgang er konfigureret med egen tidsplan, så det er muligt at tilkoble en komponent, der skal være tændt inden for bestemte tidspunkter i løbet af ugen.

Filtervagt

Automatikken overvåger tilluft og fraluft i filtrene og vil give alarm, når filtrene bør skiftes.

Brand & frost

Hvis temperaturen i indblæsningen eller udsugningen indikerer brand, stoppes aggregatet, og der afgives alarm.
Der er klemmer klar til tilkobling af ekstern digital brandalarmsignal.

Hvis temperaturen på returvandet i varmefladen kommer under indstillet frosttemperatur, stoppes aggregatet, der afgives alarm og frostbeskyttelse aktiveres.
Der er klemmer klar til tilkobling af en PT1000 frost temperatursensor og ekstern digital frostalarmsignal.

Alarmsignal

Der er klemmer klar til tilkobling af digital ekstern alarmsignal, som vil stoppe aggregatet.
Derudover er der også klemmer til udgangs alarmsignal fra aggregatet.

Montering

Nogle komponenter skal monteres uden for aggregatet, og er derfor medleveret løst eller tilkoblet et stykke kabel.

 • En aflåselig forsyningsadskiller er medleveret løst. Den skal monteres i nærhed af aggregatet og tilkobles forsyningsklemmer i styretavlen.
 • Ekstern betjeningsdisplay er medleveret løst uden kabel og kan tilkobles klemmer i styretavlen.
 • Indblæsningstemperaturføler skal monteres i indblæsningskanalen med afstand til varme-/køleflade.
 • Udetemperaturføler skal monteres udenfor.
 • Tryktransmitter til indblæsning- og udsugningskanal skal monteres til måling af kanaltryk med afstand til bøjninger.
 • Til varme-/køleflade leveres ventil og ventilmotor løst. Cirkulationspumpe er ikke medleveret. Returvandsføler skal monteres til at måle på returvand i varmeflade.
 • Ved bestilling af aggregat med rumtemperaturføler, skal den placeres til måling af rumtemperatur.

Temperaturregulering

Temperaturen reguleres trinløst ud fra ønsket temp setpunkt med PI regulering af en varmeveksler, en varmeflade og evt. også en køleflade. Der reguleres ud fra temperaturen i indblæsningskanalen eller rumtemperaturen afhængig af, hvad aggregatet bestilles efter.

Hvis temperaturen er for høj, vil følgende ske i sekvens:

 1. Der lukkes ned for varmeventil.
 2. Der reguleres ned for varmeveksler.
 3. Der åbnes op for køleventil.

Hvis temperaturen er for lav, vil følgende ske i sekvens:

 1. Der lukkes ned for køleventil.
 2. Der reguleres op for varmegenvinder.
 3. Der åbnes op for varmeventil.

Trinene har et vist overlap, så f.eks. varmeventilen begynder at åbne op, før varmeveksleren er oppe på 100%, da de sidste procent af et element ikke gør så stor forskel, når det kommer til virkningsgrad.

Varme-/køleflade

Varmefladens og kølefladens vandkredsløb drives af en cirkulationspumpe og reguleres trinløs ved hjælp af en motorventil, der styres med 3-punktstyring.

Frostbeskyttelse

Varmefladen er frostbeskyttet ved, at cirkulationspumpen startes, og der åbnes for motorventilen, når temperaturen på returvandet i varmefladen kommer under frostbeskyttelsestemp. Denne funktion er altid aktiv, også når aggregatet er stoppet.

Ventilationsregulering

Ventilatorerne reguleres med PI regulering af motorhastigheden:

 • Tilluftventilator reguleres ud fra ønsket indblæsningskanal Pa setpunkt, målt af indblæsningstryktransmitteren.
 • Fraluftventilator reguleres ud fra ønsket udsugningskanal Pa setpunkt, målt af udsugningstryktransmitteren.

Hvis tryktransmitterne måler for højt eller lavt tryk i længere tid, kan der afgives alarm. Ønsket tryk setpunkt kan indstilles til at kompensere i forhold til udetemperaturen ud fra en  Pa / Temp setpunkt kurve. Det aktuelle trykniveau kan aflæses i displayet på ECL regulatoren. Tryktransmitterne har desuden eget display til udlæsning.

Frekvensomformeren er indstillet efter ventilatormotorens specifikationer og finkalibreret ud fra en måling af motorens strømkarakteristik. En kopi af fabriksindstillingerne ligger i det aftagelige display, så det er muligt at genoprette konfigurationen i tilfælde af, at frekvensomformeren skal skiftes. Hvis en frekvensomformer melder fejl, vil aggregatet stoppes, og der afgives alarm.